Stroje na výrobu rolované zmrzliny, tedy mrazící pánve, stroje na točenou zmrzlinu, tříšťovače, ledovače...

Pronájem

Naše výrobníky také pronajímáme. Cena pronájmu se liší dle typu výrobníku a délky pronájmu. Zavolejte si nebo napište na náš email info(zavináč)vanilkova.com pro Vaší nabídku. Výrobníky v praxi přivezeme a zase odvezeme po skončení pronájmu. Školení obsluhy provádíme na místě po instalaci výrobníku. Výrobníky vozíme z našeho skladu v Polné u Jihlavy nebo v Obědovicích u Hradce Králové. Cena dopravy je dána za 1km ze skladu až do vaší provozovny. a činí 12Kč za 1km. Cenu pronájmu hradíte před převzetím výrobníku. Do skladu pro váš výrobník si můžete přijet i svou dodávkou. Výrobník musí být po celou dobu přepravy ve vertikální poloze. Dodávka musí být tedy schopna přepravit zboží alespoň 160cm na výšku. Pronájmu předchází podpis smlouvy o pronájmu. Před předáním výrobníku do pronájmu je nutno se smlouvou podepsat směnku na celkovou hodnotu výrobníku nebo složit vratnou zálohu. Doporučujeme pronajímateli pojistit předmět smlouvy. Výrobníky rolované zmrzliny a výrobníky ledu nepůjčujeme.

 

Vzor smlouvy o pronájmu:

 

 

Nájemní smlouva výrobníku zmrzliny ATAWAI

Smluvní strany:

Obchodní jméno: ............................................

Sídlo:...................................................

Zastoupený:.........................................

IČO: ........................

DIČ: ......................

 

dále jen „nájemce“,

a

Obchodní jméno: Vanilková s.r.o.

Sídlo: Záhřebská 760/46

Obchodní rejstřík: spisová značka C 266367 - Městský soud v Praze

Bank. spojení: UniCreditBank

Číslo účtu: 211 3858 475/2700

IČO:05584574

DIČ:CZ05584574

dále jen „pronajímatel“

I. Předmět nájmu

Předmětem nájmu je výrobník točené zmrzliny ATAWAI typ Clasic, výrobní

číslo:................

II. Předmět smlouvy

Nájemní smlouvou pronajímatel přenechává nájemci dočasně a za úplatu předmět nájmu, a to výše uvedený výrobník točené zmrzliny za dále dohodnutých podmínek.

III. Doba nájmu

Tato smlouva se uzavírá na dobu ............................................

V případě zájmu prodloužení nájmu, bude sepsán dodatek k této nájemní smlouvě.

IV. Výše a splatnost nájemného

Nájemné bylo dohodnuto ve výši ............,- Kč měsíčně, doprava stroje vlastní + platná sazba DPH za celou sjednanou dobu nájmu. Nájemné bude zaplaceno nájemcem za celou dobu nájmu najednou a předem, na základě faktury vystavené pronajímatelem.

V. Povinnosti smluvních stran

Po uhrazení nájemného pronajímatel nainstaluje výrobník do provozovny nájemce a provede školení obsluhy.

Nájemce je povinen na své náklady udržovat předmět nájmu ve stavu způsobilém k smluvenému užívání.

Povinností nájemce je zacházet s předmětem nájmu pouze tak, jak je uvedeno v návodu. V případě poškození výrobníku jeho nesprávným užíváním, je nájemce povinen uhradit pronajímateli vzniklou škodu.

Povinností nájemce je zajistit obsluhu stroje pouze osobami, které byly pronajímatelem vyškoleny. Škody zaviněné nezaškolenou obsluhou je nájemce povinen uhradit pronajímateli.

Nájemce je povinen zdržet se jakýchkoliv oprav či úprav na výrobníku, měnit či přepojovat přívodní kabel a vidlici, převážet stroj a měnit dohodnuté umístění.

Výrobník bude umístěn v prostorách provozovny nájemce na adrese: .........................................................................................................

Změna umístění je možná pouze po písemné dohodě s pronajímatelem.

Nájemce je povinen jakoukoliv poruchu na výrobníku ihned hlásit na tel. : 725 827 086

Nájemce není oprávněn dát předmět nájmu do podnájmu třetí osobě.

Povinností nájemce je péče o to, aby na předmětu nájmu nevznikla škoda.

Nájemce je povinen připravit prostor pro instalaci stroje dle pokynů v Příloze č. 2., pokud

pronajímatel shledá prodejní prostor jako nezpůsobilý, je oprávněn odstoupit od smlouvy.

Nájemce je povinen podepsat směnku vlastní na viděnou na cenu stroje. Tuto směnku může pronajímatel použít v případě, že nájemce neodevzdá předmět nájmu do jednoho měsíce po ukončení doby nájmu nebo ke krytí oprav škod na stroji (po odevzdání stroje) prokazatelně způsobených špatným nebo neodborným zacházením.

Nájemce je povinen k dohodnutému datu připravit kompletní a vyčištěný výrobník k odvozu.

Pronajímatel je povinen zajistit servis stroje nejdéle do 2 pracovních dnů od nahlášení poruchy. 

VI. Platnost smlouvy

Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu zástupci smluvních stran a zaplacením sjednané výše nájemného.

 

VII. Ukončení smlouvy

 

Uplynutím doby nájmu.

Oboustrannou dohodou.

Odstoupením od smlouvy ze strany pronajímatele:

- z důvodu nesprávného zacházení nájemce s výrobníkem

V případě ukončení nájmu je nájemce povinen připravit výrobník k zpětnému odběru

kompletní a řádně vyčištěný a to k poslednímu dni nájemní doby.

VIII. Závěrečná ustanovení

Ustanovení neupravená touto smlouvou se řídí obecně platnými právními předpisy České republiky.

Změny a doplnění této smlouvy jsou možné pouze v písemné podobě a na základě vzájemné dohody obou smluvních stran.

Tato smlouva se uzavírá ve dvou vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží jedno.

Obě smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před podpisem přečetly, porozuměly jejímu obsahu, s obsahem souhlasí, a že je tato smlouva projevem jejich svobodné vůle.

Nájemci se doporučuje po dobu nájmu uzavřít na vlastní náklady pojistnou smlouvu na cenu stroje pro případ jeho odcizení.

 

Dne:

 

Pronajímatel:...................... Nájemce:...............................

  

Předávací protokol

Vanilková s.r.o.

Záhřebská 760/46

120 00 Praha

 

IČO: 05584574

DIČ: CZ05584574

Obchodní rejstřík: spisová značka C 266367 - Městský soud v Praze

 

Tímto potvrzujeme, že jsme dne:.29.března 2019 předali do nájmu zmrzlinový stroj

 

typ: Clasic výrobní číslo stroje:...................

 

Nájemce (podpis) :.......................................................,

 

Adresa umístění stroje:

 

.........................................................................................................................................................

 

Stroj byl předán kompletní včetně příslušenství:......................................................

 

Nájemce byl seznámen s obsluhou a zaškolen

 

Nájemce: (podpis) ..................................

 

Pronajímatel : (podpis) ......................................................

 

V ............................................................................................

 

Dne: ............................................................

 

 

 

 

Přebírací protokol

 

Vanilková s.r.o.

Záhřebská 760/46

120 00 Praha

 

IČO: 05584574

DIČ: CZ05584574

Obchodní rejstřík: spisová značka C 266367 - Městský soud v Praze

Tímto potvrzujeme, že jsme dne:.....................převzali zpět z nájmu zmrzlinový stroj dle

Nájemní smlouvy ze dne:...........................

výrobní číslo stroje:...................

Nájemce:.......................................................,

Adresa umístění stroje:.................................................................................... ...............................................................

 

Stroj byl shledán kompletním včetně příslušenství.

 

Stroj nebyl shledán kompletním, neboť chybí ( jsou poškozeny ) : …………………………………………………………………………………………………

 

a) Na chybějící nebo poškozené díly bude nájemci vystavena faktura. Směnka byla nájemci vrácena.

b) Směnka nebyla nájemci vrácena, neboť stroj nebyl shledán kompletní.

 

Dne:..........................................

 

V .........................................................................

 

 

pronajímatel (podpis) nájemce (podpis)